Проекти

Технологиите като задължително условие за устойчиво развитие

Иван Гайдаров

Все повече държави разчитат на технологични иновации, за да отговорят на предизвикателствата на постпандемичната икономика и климатичните промени

Изправени пред сериозни казуси за решаване в резултат на множеството неизвестни, породени от пандемията и борбата с климатичните промени, все повече държави започват да разработват стратегии за развитието си в доста по-различни условия. Основната част от тях разчитат до голяма степен на технологиите, за да постигнат заложените цели, които пък се простират от преодоляване на социалните неравенства, през ограничаване на индустриалния отпечатък до развитието на устойчив модел на туризъм в следпандемичната реалност.

В следващите редове ще обърнем внимание на начина, по който три държави - лидери в една или друга степен в своите региони - обмислят да използват технологиите за подобряване на позициите си на картата на новите глобални икономически и социални действителности.

Китай
Въпреки че е най-големият производител на парникови газове и оглавява негативните статистики, когато става дума за замърсяване и въглероден отпечатък, в последните години Китай също работи в посока устойчиво развитие. Спазването на екологичните стандарти и постигането на хармония между икономическото развитие и общественото здраве са важна част от дългосрочната пътна карта за развитие на страната. Като основен инструмент за успешната реализация на целите са посочени технологиите и иновациите и фактът, че местният пазар на електромобили е най-големият в света, е само част от цялата картина.

Китайското правителство прилага строги разпоредби в стремежа си да ограничи отрицателното въздействие на индустриите върху околната среда, а анализаторите са категорични, че китайският бизнес може да помогне на властите в това начинание. Както големите, така и по-малките бизнес организации вече търсят начини за вграждане на устойчивостта още при изграждането на своите стратегии за развитие и използват съвременни технологии като големи данни, изкуствен интелект, блокчейн и IoT за подобряване на своето екологично представяне.

"Големите китайски предприятия правят бързи и решителни крачки по отношение на цифровата трансформация. Те са пионери в използването на иновативни технологии и се адаптират бързо, когато е необходима промяна. Наред с усилията им за дигитализация все по-често сме свидетели на инициативи, насочени към създаване на устойчивост на околната среда. Страната има добре организирана стартъп екосистема, от която са част 40% от "еднорозите" в света. Тъй като тези и други технологични компании продължават да оставят своя отпечатък върху света, това има възможност да доведе до положителна промяна", категоричен е Марк Гибс, глобален изпълнителен вицепрезидент в SAP и президент на SAP Greater China в изследването на компанията Technology and China's Green Development.

Това заключение недвусмислено показва какво значение може да има технологичното развитие на една държава за постигането на устойчиво бъдеще. То също така обаче доказва, че липсата на приоритети, свързани с технологиите и иновациите, биха изпратили всяка една държава в глобалната периферия на дигиталното развитие, а оттам и на дъното на списъка по отношение на спазването на екологичните стандарти, възприети като крайъгълен камък за просперитета на цивилизования свят.

Испания
В Испания обявиха 2013 Digital Agenda, в която бяха постигнати едва два от заложените шест приоритета от иначе впечатляващ списък, включващ развитието на цифровата икономика за бизнеса; подобряване на електронното управление; укрепването на цифровото доверие на гражданите; подобряване на иновациите в ИКТ и др., за пълен провал. В опит да неутрализира последствията от този провал сега страната стартира реализацията на стратегията Digital Spain 2025, която ще мобилизира публични и частни средства в размер на 70 млрд. евро само в рамките на периода 2020-2022 г.

Стратегията посочва дигитализацията като един от ключовите лостове за икономическо възстановяване и модернизация на производствата, повишаване на производителността и затваряне на социалните и регионалните разделения. На тази база програмата си поставя за цел да насърчи дигиталната трансформация на страната "чрез гарантиране на цифрова свързаност, внедряване на 5G, укрепване на капацитета в киберсигурността, дигитализация на публичните администрации и развитие на икономиката на данни и изкуствен интелект". Не на последно място, страната иска да се превърне в лидер по отношение на гарантирането на цифровите права на гражданите.

Digital Spain 2025 се състои от около 50 мерки, формулирани около десет стратегически оси - гарантиране на адекватна цифрова свързаност за цялото население; засилено внедряване на 5G технологии с идеята до 2025 г. 100% от радиочестотния спектър да е готов за тях; укрепване на цифровите умения на гражданите като цяло; укрепване на испанския капацитет в областта на киберсигурността; насърчаване на дигитализацията на публичните администрации, особено в ключови области като заетост, правосъдие или социални политики; ускорена дигитализация на бизнеса с услуги и производствените модели, и др.

Малайзия
Малайзия е една от водещите азиатски държави по отношение на технологичното развитие. Страната доказва, че технологиите могат да спомогнат както за повишаване на икономическите възможности, така и за преодоляването на социалните пропасти, с които е характерна.

Стратегията на страната за развитие - Shared Prosperity Vision 2030 - e изградена на базата на два основни принципа, а именно "почтеността и доброто управление". Те трябва да бъдат приложени в шест основни сектора, включително политическо управление, администрация на публичния сектор, обществени поръчки, правно и съдебно правоприлагане и корпоративно управление. Очакваните резултати се простират от подобряване на отчетността на публичните финанси до повишаване на доверието в правната система, публичната администрация и институциите.

А начинът за постигане на тези цели в рамките на следващите 10 години беше представен от премиера на страната още по време на форума Malaysia SDG Summit 2019, посветен на целите за устойчиво развитие на азиатската държава. "Дигиталните технологии ще играят критична роля за постигането на нашите цели за устойчиво развитие. Внедряването на нови технологии е от съществено значение, като се има предвид необходимостта от ускорен напредък за постигане на поставените до 2030 г. задачи", обяснява тогава той, като обръща внимание, че тъй като новите технологии обикновено не са достъпни за маргинализираното население, ще бъде ключово предизвикателство да се гарантира, че тази тенденция ще бъде пресечена.

В конкретни измерения технологичните мерки в стратегията Shared Prosperity Vision 2030 на Малайзия включват повишаване на броя на високотехнологичните малки и средни предприятия с 30%, най-малко 20% високотехнологизирани компании във всеки субсектор, 2/5 от общите инвестиции да бъдат насочени към закупуването на иновативни технологии за секторите на производството и услугите, както и 35% повече високоспециализирани работници на пазара на труда и пренасочването на възможно най-много хора към професиите на бъдещето.

X