Проекти

Пандемията обедини българската ИТ индустрия и държавните институции

Иван Гайдаров

ЕСРИ за пореден път подпомагат МВР при интеграцията на ГИС системи в специализираното приложение на ведомството за COVID-19
COVID-19 изненада всички. България не направи изключение, въпреки че вълната у нас беше далеч от мащабите на пандемията в повечето западноевропейски страни. В крайна сметка обществата успяха да отговорят на предизвикателството, макар и с известно закъснение, а мерките за справяне с вируса наложиха обединението на хора и организации, които доскоро в по-голямата част от времето бяха от различни страни на обществения дебат.

Пример за подобна инициатива е създадената преди месец Национална информационна система за COVID-19 и приложението ViruSafe - проект, зад който стоят обединените усилия на държавния системен интегратор "Информационно обслужване", Scalefocus, "Софтуер груп", САС и ЕСРИ.

Националната система и ViruSafe

Национална информационна система за COVID-19 събира данни от 10 национални регистъра чрез създадената интеграция със системи на различни държавни органи, в това число РЗИ, МВР (включително Гранична полиция и противопожарна служба) и личните лекари. В системата се въвеждат и лабораторните резултати от тестовете за коронавирус, а достъпът до нея става единствено с цифров подпис.

Данните, които се въвеждат в платформата, са единствено от официални източници и са геолокирани. След като бъдат анализирани данните, с помощта на приложение на ЕСРИ могат да се съставят различни визуализации, да се локализират горещите точки, да се изследва концентрацията по общини и да се правят допълнителни прогнози.

Освен националната система екипът разработва и приложението ViruSafe, което е напълно доброволно и безплатно за потребителите. В него също се въвеждат данни за текущото здравно състояние, но до него достъп ще имат и лекуващи лекари. Целта на мобилното приложение е доброволно споделяне на актуален здравен статус със здравните власти, така че те да знаят превантивно за съмнителни случаи и да следят проактивно дали се развиват симптоми, а геоданните ще помогнат за по-адекватното обслужване на заболелите.

Данните от приложението също постъпват в националната система, а заболеваемостта може да се визуализира по пол, по населени места, по възрастови категории, по карантинирани за всяка област. Автоматично се генерират и т.нар. Heat Maps - карти с горещи зони на съсредоточаване на случаи със заразени, заболели или със симптоми.

За да се затвори системата обаче, данните за заболелите и поставените под карантина автоматично трябва да достигат до органите на МВР, в чиято юрисдикция е контролът на спазването на принудителната изолация. Интеграцията на специализираното приложение на МВР, свързано със COVID-19, и Националния регистър за COVID-19 е дело на "ЕСРИ България" ООД и "Информационно обслужване" АД.

Свързване на платформата със системите на МВР

"По време на извънредното положение заради пандемията от COVID-19, както и сега, информацията, с която работи специализираното приложение на МВР, се предоставя от Националния регистър за COVID-19. В него данните, предоставени от Националния регистър, се визуализират по зони на отговорност на районни управления и се извършва динамично генериране и анализ на горещи точки", обясняват от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР.

По думите на Димитър Пенев от дирекцията ключова роля за интеграцията на системите изиграва ГИС платформата на ЕСРИ. С нейна помощ се решават част от основните предизвикателства - получаването и анализът в реално време на голям обем геореферирани данни.

Иначе МВР има дългогодишен опит в ползването и прилагането на геопространствени технологии при визуализация на обекти и събития, свързани с осигуряване на вътрешен ред и сигурност, превенция и предотвратяване на кризи и управление при бедствия и аварии.

"Началото на процеса стартира през 2007 г. с изграждане на Географска информационна система "Визуализация на данни от АИС на МВР" и Географска информационна система "Управление при кризи", като поетапно през следващите години се доставяха цифрови географски бази данни за населени места, което от своя страна подобряваше аналитичните способности на системите чрез визуализация на събития и други върху географска среда. През 2017 г. се реализира проект по доизграждане на ГИС и се създадоха предпоставки за изграждане на цялостна ведомствена Географска информационна система (ГИС платформа на МВР), която да позволява сложни интеграции с други външни и вътрешноведомствени системи, изготвяне на криминални анализи, както и предоставянето на обща оперативна картина в реално време за управление при кризи и събития", разказва Димитър Пенев.

През 2018 г. ведомството дори е наградено от Esri inc. - САЩ, за специални постижения в прилагането на географски информационни системи в категорията "ГИС проекти извън САЩ".

"Целта ни е потребителите на системата да имат в максимална степен върху географска среда информацията, която им е необходима, заедно с мощен ГИС аналитичен инструментариум за изпълнение на техните задачи, както и подпомагане стратегическата управленска визия за осигуряване на сигурността в Република България. Също така е необходимо да отбележим, че закупените софтуерни продукти и техните функционалности ни дават възможност да разработваме самостоятелно или съвместно с "ЕСРИ България" ООД не само специализирани приложения за компетентни структури от министерството, но и приложения, които да са в интерес на гражданите на Република България, като например мобилно приложение, което е достъпно в интернет среда", акцентират още от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР.


X