Проекти

Община Габрово въвежда динамично управление на данните

Мария Динкова

Данните са един от най-ценните активи, които съвременните организации притежават, а тяхното използване в пълния им потенциал може да донесе огромни бъдещи ползи. Първата стъпка обаче винаги е свързана с натрупването и събирането на информацията. По този път община Габрово тръгва още преди повече от 10 години, като започва да използва съвременни ГИС технологии. Първите реализирани проекти са свързани с подобряване на ефективността, улесняването работата и повишаване качеството на контрола в множество направления - от кадастър и устройство на територията, през развитие на ВиК инфраструктурата и подобряване на сградния фонд до икономически анализи и благоустрояване.
"С течение на времето освен кадастралните и регулационните данни започнахме да събираме и създаваме информация за всякакъв тип пространствени обекти в заобикалящата ни градска среда. Разработихме специализирани инструменти и приложения, свързани с различните дейности в общината. Въведохме данни за транспортната инфраструктура (автобусни спирки, паркинги, маршрути на ежедневното сметоизвозване и др.) и подземни съоръжения (ВиК, електрическа инфраструктура, газопреносни и телекомуникационни инженерни мрежи)", разказва Павлина Христова, началник на отдел "Информационни и комуникационни технологии" в община Габрово. "Дадохме възможност на отделите, ангажирани със социални и образователни дейности и култура, да нанасят в ГИС информация за своите социални центрове, туристически и културни обекти. Използвахме възможността да направим приложения за представяне на проекти и инициативи на общината ("Първите 7 години на Габрово в ЕС", "Пролетно почистване", "Карнавално шествие" и т.н.)."
Експертът подчертава, че иновациите при управлението на ГИС данните за градска среда позволяват на общината да може бързо да взима обосновани и информирани решения на база на анализи и предварителна оценка. Именно и затова проектите в тази насока продължават, като една от последните големи инициативи е свързана с преминаването към динамично управление на пространствените данни, което значително повишава ефективността от дейностите на общинското предприятие "Благоустрояване".

Постоянна актуализация
При реализирането на новите възможности общината стъпва върху постигнатото до този момент, като използва натрупаните във времето ГИС данни - включително местоположението на контейнери за сметосъбиране, площта и обхвата на зелените площи, разположението на дървесните видове и парковата мебел, състоянието на системата за улично осветление и т.н. И ако досега цялата тази информация се е използвала статично, то вече до нея достъп имат всички служители, които обслужват обектите директно на терен. Това улеснява значително тяхната работа, намалява драстично времето за актуализиране и повишава качеството на информацията.
За целта община Габрово прилага решението Collector for ArcGIS за теренно въвеждане на данни. "Посредством софтуера дадохме в ръцете на отговорните за дейността служители от предприятието мощен инструментариум за бързо и лесно създаване на нови обекти в ГИС, както и актуализация на съществуващи данни от теренното наблюдение. Всяка информация, която се събира или актуализира, в рамките само на няколко секунди вече е достъпна за всички останали служители в администрацията. Информацията, която получаваме по този начин директно от терена, е своевременна, точна и достоверна", посочва Христова. Тя допълва, че едно от основните предимства на продуктите от серията ESRI ArcGIS е възможността за комбинация с различни други софтуерни пакети, така че в максимална степен да се използват всички възможности на ГИС технологията.
Впоследствие общината решава да надгради проекта, внедрявайки и решение за управление на екипите и служители, което да позволи планирането и разпределението на техните задачи да се случва в реално време на терен. В тази връзка се интегрира модулът Workforce for ArcGIS, който дава възможност да се следи постоянно местоположението както на обектите от слоевете в ГИС, така и на служителите по локацията на техните мобилни устройства. За целта е било конфигурирано и специално ГИС приложение. Чрез тази допълнителна функционалност директно могат да се поставят задачи или да се насочват служители към конкретен обект, който се намира в най-близка позиция.

Оптимизиране на дейността
Реализирането на проекта значително подобрява работните процеси, особено при дейностите на общинското предприятие "Благоустрояване". Например новите модули дават точна информация къде се намират всеки съд за сметосъбиране, какви са неговите параметри (тип, обем и други), както и къде са в момента екипите от чистота и сметосъбиране. Това позволява при необходимост лесно те да бъдат пренасочени към критичните контейнерни площадки, без да е необходимо да се изчакваслужителите да се приберат, за да се възложат задачите за следващия ден. Подобна възможност е особена полезна за бързо предприемане на действия при подаден сигнал към общината.
Също така с достъп до информацията на място вече разполагат и служителите от звено "Озеленяване". Те могат да проверят директно състоянието на всяко дърво или зелена площ; да актуализират данни, ако се извършват дейности върху обекта (кастрене, премахване или др.), а, не на последно място, и да изпратят човек при необходимост. Това съкращава значително времето за спешното отстраняване на проблеми като опасно надвиснал клон над детска площадка. Христова допълва, че същият модул се прилага и от звеното, обслужващо уличното осветление.
"Примерите от ежедневните дейности на колегите са много и от всякакво естество. Община Габрово има амбицията още да подобри работата си, за да поддържаме и развиваме нашата красива градска среда, и едновременно с това се стреми работната среда на служителите да бъде подплатена с едни от най-новите технологични средства и практики. Използваните от нас ГИС нововъведения целят не само да разполагаме за актуални данни и ясна картина за градската среда, но и да може дори само с една добавена снимка на приключената задача към обекта служителят да бъде сигурен, че е изпълнил отговорно и съвестно своята работа. Друго важно за нас преимущество е, че и прекият му ръководител или диспечерският център веднага ще получат сигнал и могат да оценят изпълнението от прикаченото изображение и обновените характеристики", подчертава експертът.
Освен по-високата оптимизация и бързото реагиране на сигнали двата нови модула улесняват отчитането на възложените задачи и подготовката на необходимите доклади. Христова е категорична, че новите функционалности вече са се превърнали във важна част от цялата система за управление на информацията, позволявайки на ръководния мениджмънт да взема обосновани и базирани на данни решения.

Новите проекти
Община Габрово определено не планира да спира с новите проекти и продължава да работи по надграждането на своята ГИС система. Друг интересна инициатива е изграждането на модел за управление в помощ на общинско предприятие "Паркиране и репатриране". "С гордост можем да кажем, че Габрово е първият град в България, който прилага ГИС модел при управление на толкова конфликтна дейност като платеното паркиране", отбелязва Христова.
Във връзка с реализирането на проекта общината е заснела всички паркоместа, които ще бъдат таксувани, заедно с точното им местоположение и характеристики. Впоследствие чрез пространствени ГИС анализи е определен обхватът на зоните, в които попадат адресите на гражданите, имащи право на абонамент "Локално преференциално паркиране". Цялата тази информация е публикувана на сайта на общината, така че всеки гражданин спрямо своя адрес на местоживеене може да определи дали има право на абонамент и от какъв точно вид се нуждае. Освен това в ГИС системата може всеки да проследи къде са местата за паркиране и с какъв статус са (в режим на таксуване, за хора с увреждане и т.н.).
"Това е още един кратък пример за възможностите, които използваме в нашата администрация, като се стремим да прилагаме ГИС във възможно най-голям спектър от дейности, защото постоянно виждаме ползите и възможностите, които дават тези технологии в ежедневието не само за служителите на администрацията, но и за всички граждани на нашия град", убедена е Христова.

X