Проекти

Е-тикет системата на София стартира в края на 2020-а

CIO Media

Майя Бойчева-Манолчева

През декември 2020 година ще заработи системата за електронно таксуване в масовия транспорт в София. Проектът на стойност 73 млн. лева включва разработване и въвеждане в експлоатация на цялостно решение за интелигентно планиране и управление на публичния транспорт в столицата и последваща десетгодишна поддръжка и аналитични услуги. Системата ще обхване всичките над 1300 наземни превозни средства, метрото и билетните центрове, като в момента тече пилотното внедряване на устройствата с цел тест на функционалностите. Проектът е в изпълнение на стратегията "Умен град" на Столичната община и се реализира от консорциума "Си Ен Ес - София Тикетинг Систем", в който влизат три компании: "Компютърнет сървисиз", "Тикси" и "Асис Електроникс".

Решението

"Като разработка това ще е една от най-иновативните системи в света, а преките и косвените ползи от нея ще допринесат за подобряване на качеството на живот на над 1 300 000 души в столицата", разказва Николай Недялков, главен изпълнителен директор на "Тикси".

Хардуерната част на проекта включва оборудване на всички средства на наземен градски транспорт със система за видеонаблюдение, валидатор до всяка врата, паник бутон, принтер, дисплей за водача и централен бордови компютър. Това са близо 5000 валидатора, около 5000 видеокамери, 1300 централни бордови компютъра, 1300 паник бутона, 1300 принтера и 1300 устройства за съхранение и запис на видеопотоците (NVR). Ще бъдат монтирани и близо 500 валидационни модули на входните бариери на всички метростанции и изходни валидатори. Проектът предвижда цялостно ново оборудване за билетните офиси на "Център за градска мобилност" ЕАД (ЦГМ) и "Метрополитен" ЕАД и оборудване за външни търговци и стационарни автомати за издаване и продажба на превозни документи.

"За архитектурата предлагаме решение, базирано на модулност при проектиране и изпълнение, както и предвидими стандартни интерфейси и формати за обмен на данни", обяснява Недялков. По думите му системата използва съвременни подходи за реализация на технологичните решения, включително за изграждането на потребителски интерфейси, сигурността и сървърните рамки за управление на процеси и комуникация и др.

Според Недялков софтуерната имплементация покрива изцяло нуждите на автоматизираното електронно таксуване за град като София, като включва редица модули, системи и подсистеми. Предвидени са модули и иновативни интерфейси за издаване, продажба, валидация и контрол на превозни документи, бюджетиране и клиринг, рипортинг система за справки, отчети и доклади, необходими за ежедневната дейност на ЦГМ, "Метрополитен" и транспортните оператори, и отворена и затворена схема на таксуване. Налични са и подсистема за управление на транспортните услуги и договорите, за управление на контрола и обезпечаване на процесите за разплащане с банкови карти с безконтактна технология и подсистема за видеонаблюдение, както и редица административни модули, управление на идентичност и достъп, архивиране и др.

Системата е базирана на скалируема и гъвкава архитектура, ориентирана към услуги. Всяка софтуерна подсистема и всяко клиентско приложение извършва комуникация със сървърните услуги и компоненти по стандартизирани приложни интерфейси. Програмните интерфейси и формати за комуникация са базирани на стандартизирани протоколи и канали за комуникация и служат като инструменти за развитие на системата, подсистемите и целевите за интеграция системи на Столичната община или трети лица. "Поради множеството изисквания към обработката на големи масиви от данни, бързината на действие, сигурността и съвместимостта на модулите на системата протоколите за комуникация са изцяло съобразени с добрите практики и решения. Така гарантираме бърз и надежден асинхронен и синхронен обмен на данни спрямо ИТ нуждите на съответния тип подсистема и възможностите на потребление на типа ИТ комуникационна свързаност", разказва Недялков.

Сигурността на инфраструктурата се гарантира чрез различни процедури и правила за всяка ниво. Предвидени са редици сертифицирани криптографски модули и хардуерни компоненти за информационна сигурност, включително за всяко едно крайно устройство, което има интеракция с картите за градски транспорт. "В допълнение са осигурени максимално защитени и криптирани комуникации с непрекъснат одит на състоянието на сигурността, защитена директна оптична среда, през MAN мрежи и други, включително проактивен анализ на комуникационния профил, което позволява ранно разпознаване на подозрителни дейности", обяснява Николай Недялков.

Цялостна интеграция

Проектът включва интеграция на наземния транспорт с подземния, за целта на което са обследвани всички съоръжения и текущи системи и в момента се работи върху финализиране на всички детайли за цялостното внедряване и интеграция на единната система за електронно таксуване в метрото.

Интеграция със същестуващите системи Park and Ride, Traffic Priority System, AVL (Automatic Vehicle Location) и PIS (Passenger Information System) също е заложена в проекта.

Възможности

"Една от най-важните цели на проекта е в София да заработи ефективна, сигурна и единна унифицирана и интегрирана автоматизирана билетна система с внедрено модерно технологично оборудване, видеонаблюдение, аналитични услуги и "умно" тарифиране и ценообразуване за целия градски транспорт", обяснява Николай Недялков, главен изпълнителен директор на "Тикси". Според него директните ползи за София и гражданите ще са повишаване на удобството, сигурността, справедливостта при тарифирането, достъпността и качеството на атмосферния въздух.

Освен стандартните функционалности новата система ще дава възможност за таксуване, базирано на време и разстояние, on/off peak тарифиране, въвеждане на зониране и секториране на публичния транспорт в София и др. Ще бъдат внедрени и разнообразни начини за разплащане и валидация - с банкови карти с безконтактна технология, NFC, QR, мобилни устройства и др. Ще се разшири мрежата от пунктове за продажба и зареждане на транспортни документи и ще има нови стационарни автомати за продажбата им. Новият уеб портал ще даде възможност за онлайн заявка и закупуване на превозни документи. С една карта ще бъде възможно да се пътува и в наземния, и в подземния транспорт, като ще бъде пусната и т.нар. умна дневна карта, която при необходимост от много пътувания през деня таксува до стойността на дневната карта. Системата ще дава възможност да са правят анализи и предложения къде да се оптимизират графиците и линиите на превозните средства и те да бъдат налични когато и където има нужда от тях. В косвен план - чрез подобряването на услугата хората ще бъдат стимулирани да използват градския транспорт, а не личните си автомобили, което ще рефлектира в намаляване на вредните емисии в столицата.

"Целта на системата е да отговори на нуждите на модерния човек и да е удобна и функционална за всички, като в същото време е отворена за внедряване и интеграция на още технологични решения", коментира Николай Недялков, главен изпълнителен директор на "Тикси".

Подобни системи има в много от модерните и добре развити градове като Амстердам, Лондон и Атина.

Предизвикателства

Две са предизвикателствата, пред които са се изправили изпълнителите в хода на реализацията на проекта. На първо място е наличието на множество съществуващи системи, които е трябвало да бъдат проучени, а на второ - огромният брой модели превозни средства, което налага висока степен на комплицираност на решението. "До момента обаче не сме срещнали непреодолими пречки, а и на база на вече реализираното – не считам, че ще има такива и в бъдеще", категоричен е Николай Недялков.

Отвъд София

Извън София частично изградени и функциониращи решения има в Русе и Бургас. "Системата, която внедряваме, може да бъде адаптирана за локалните специфични потребности и на други градове. Също така съществуващите системи могат да бъдат надградени с някои от по-иновативните решения на софийския проект като аналитично базираните услуги, заплащането с банкова карта и чрез безконтактни технологии и др. Възможностите са много", смята Николай Недялков.

X